« Back
List of Stop Name (Route No.)
•  KALANI NAGAR (11,3,7,8)
•  KHAJRANA MANDIR (6,13)
•  KALIMATA MANDIR
•  KHAJRANA RING ROAD (6,13)
•  Kalyan Mill
•  KHAJRANA SQ. (5)
•  Kamla Nehrunagar
•  KHARCHA
•  KANADIA
•  KHATIWALA TANK (6,19)
•  Karas Dev Nagar
•  KHEL PRASHAL / RACE COURSE RD
•  KASTURBA (11)
•  KILA MAIDAN (3)
•  KERBLA (4)
•  KILA MEDAN
•  KESHARBAGH
•  Kothari Market
•  KHAJRANA
•  KRISHNAPURA (4,13)
•  KHAJRANA DARGAH (6,13)
•  Kulkaranee Ka Bhatta